உலக பொது அறிவு கேள்விகள்-பதில்கள்(World General Knowledge Questions With Answers in Tamil)

Spread the love

Welcome to your GK(71-80)World

71.உலக வங்கியின் தலைமையகம் எங்கே உள்ளது

72.பைசா சாய்ந்த கோபுரம் எந்த நாட்டில் உள்ளது?

73.ஆஸ்திரேலியாவின் தேசிய மலர்

74.கனடாவின் தேசிய மலர்

75.ஜப்பானின் தேசிய மலர்

76.சீனாவின் தேசிய மலர்

77.செரெங்கேட்டி தேசிய பூங்கா எந்த நாட்டில் உள்ளது

78.உலக வானிலை அமைப்பு(WMO) எங்கே உள்ளது

79.உலக வானிலை அமைப்பு எந்த ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது

80.சர்வதேச அணுசக்தி முகமை தலைமையகம் எங்கே அமைந்துள்ளது

Youtube – Don’t Forget To Subscribe!


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!