உலக பொது அறிவு கேள்விகள்-பதில்கள்(World General Knowledge Questions With Answers in Tamil)

Spread the love

Welcome to your GK(61-70)World

61.சர்வதேச ஒலிம்பிக் கமிட்டியின் தலைமையகம் எங்கே உள்ளது

62. யுனெஸ்கோவின்(UNESCO) தலைமையகம் எங்கே உள்ளது

63.UNICEF ​​இன் தலைமையகம் எங்கே உள்ளது

64.ஐநாவின் தலைமையகம் எங்கே உள்ளது

65.WHO இன் தலைமையகம் எங்கே உள்ளது

66.ஐநாவில் எத்தனை உறுப்பினர்கள் நிரந்தரமாக உள்ளனர்?

67.உலக வர்த்தக அமைப்பின் தலைமையகம் எங்கே உள்ளது

68.ஐக்கிய நாடுகள் சபை நிறுவப்பட்ட ஆண்டு

69.ஐநாவில் எத்தனை நாடுகள் உள்ளன

70. ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் எத்தனை நாடுகள் உள்ளன

Youtube – Don’t Forget To Subscribe!


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!