உலக பொது அறிவு கேள்விகள்-பதில்கள்(World General Knowledge Questions With Answers in Tamil)

Spread the love

Welcome to your GK(31-40)World

31.உலகின் மிகச்சிறிய நாடு

32.உலகின் 2வது பெரிய நாடு

33.உலகின் 7வது பெரிய நாடு

34.இது உலகின் மிக உயரமான மலை

35.உலகின் மிக உயரமான மலைத்தொடர்

36.அடகாமா பாலைவனம் எங்கே அமைந்துள்ளது

37.கலஹாரி பாலைவனம் எந்த கண்டத்தில் உள்ளது

38.அரேபிய பாலைவனம் எந்த நாட்டில் உள்ளது

39.கோபி பாலைவனம் எந்த நாட்டில் உள்ளது

40.படகோனியன் பாலைவனம் எந்த நாட்டில் உள்ளது

Youtube – Don’t Forget To Subscribe!


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!