உலக பொது அறிவு கேள்விகள்-பதில்கள்(World General Knowledge Questions With Answers in Tamil)

Spread the love

Welcome to your GK(11-20)World

11.எந்த நாடு 1000 ஏரிகளின் நாடு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது

12.வெள்ளை யானை எந்த நாட்டில் காணப்படுகிறது

13.இதில் சஹாரா பாலைவனம் அமைந்துள்ளது

14.இதில் எந்த கண்டத்தில் பாலைவனம் இல்லை

15.எந்த கண்டத்தில் அதிக நாடுகள் உள்ளன

16.இரண்டாவது அதிக நாடுகளைக் கொண்ட கண்டம்

17.எந்த கண்டத்தில் குறைந்த நாடுகள் உள்ளன

18.ரஷ்யா எந்த கண்டத்தில் உள்ளது

19.எந்த கண்டம் இருண்ட கண்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது

20.எந்த கண்டம் வெள்ளை கண்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது

Youtube – Don’t Forget To Subscribe!


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!