இந்தியா பொது அறிவு கேள்விகள்-பதில்கள்(India General Knowledge Questions With Answers in Tamil)

Spread the love

Welcome to your GK(81-90)India

81.இந்தியாவில் மிகப்பெரிய கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம் எங்குள்ளது?

82.இந்தியாவில் எந்த நகரம் பிங்க் சிட்டி?

83.ஃபதேபூர் சிக்ரி எங்கே அமைந்துள்ளது?

84.கிர் தேசிய பூங்கா எந்த மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது

85.ஹசாரிபாக் தேசிய பூங்கா எங்கே அமைந்துள்ளது?

86.டல்மா வனவிலங்கு சரணாலயம் அமைந்துள்ளது

87.கன்ஹா தேசிய பூங்கா எந்த மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது

88.காசிரங்க தேசிய பூங்கா எந்த மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது

89.பெரியார் தேசிய பூங்கா எங்கே அமைந்துள்ளது?

90.ரந்தம்போர் தேசிய பூங்கா எந்த மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது

Youtube – Don’t Forget To Subscribe!


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!