இந்தியா பொது அறிவு கேள்விகள்-பதில்கள்(India General Knowledge Questions With Answers in Tamil)

Spread the love

Welcome to your GK(71-80)India

71.பஞ்சாபின் தலைநகரம் எது?

72.இந்தியாவின் பழைய தலைநகரம் எது?

73.நாகாலாந்தின் தலைநகரம் எது?

74.வடகிழக்கு இந்தியாவில் எத்தனை மாநிலங்கள் உள்ளன?

75.இந்தியாவில் இப்போது எத்தனை இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகங்கள்(IIT) உள்ளன?

76.தென்னிந்தியாவில் எத்தனை மாநிலங்கள் உள்ளன?

77.இந்தியாவின் விளையாட்டுத் தலைநகரம் எது?

78.இந்தியாவின் நிதி தலைநகரம் எது?

79.இந்தியாவின் அரசியல் தலைநகரம் எது?

80.இந்தியாவின் மின்னணு தலைநகரம் எது?

Youtube – Don’t Forget To Subscribe!


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!