இந்தியா பொது அறிவு கேள்விகள்-பதில்கள்(India General Knowledge Questions With Answers in Tamil)

Spread the love

Welcome to your GK(61-70)India

61.கட்ச் வளைகுடா எந்த மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது?

62.மன்னார் வளைகுடா எந்த மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது?

63.பந்திபூர் தேசிய பூங்கா எந்த மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது?

64.தம்பா புலிகள் சரணாலயம் எங்கே அமைந்துள்ளது?

65.சந்திர பிரபா வனவிலங்கு சரணாலயம் எங்கே உள்ளது?

66.கார்பெட் தேசிய பூங்கா எங்கே அமைந்துள்ளது?

67.பிம்பந்த் வனவிலங்கு சரணாலயம் எந்த மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது

68.துத்வா தேசிய பூங்கா எங்கே அமைந்துள்ளது?

69.காந்தி சாகர் தேசிய பூங்கா எங்கே உள்ளது?

70.கியோலாடியோ கானா தேசிய பூங்கா எந்த மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது?

Youtube – Don’t Forget To Subscribe!


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!