இந்தியா பொது அறிவு கேள்விகள்-பதில்கள்(India General Knowledge Questions With Answers in Tamil)

Spread the love

Welcome to your GK(51-60)India

51.இந்தியாவின் தேசிய விலங்கு எது?

52.இந்தியாவின் தேசிய நதி எது?

53.இந்தியாவின் தேசிய பறவை எது?

54.இந்தியாவின் தேசிய மலர் எது?

55.இந்தியாவின் தேசிய பழம் எது?

56.இந்தியாவின் தேசிய விளையாட்டு எது?

57.இந்தியாவின் நீர் வாழும் தேசிய விலங்கு எது?

58.இந்தியாவின் தேசிய மரம் எது?

59.இந்தியாவில் எத்தனை அதிகாரப்பூர்வ மொழிகள் உள்ளன?

60.இந்தியாவில் தற்போது எத்தனை உயர் நீதிமன்றங்கள் உள்ளன

Youtube – Don’t Forget To Subscribe!


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!