இந்தியா பொது அறிவு கேள்விகள்-பதில்கள்(India General Knowledge Questions With Answers in Tamil)

Spread the love

Welcome to your GK(41-50)India

41.இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் தலைமையகம் எங்கே உள்ளது

42.மத்திய நெல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் எங்குள்ளது?

43.மத்திய உருளைக்கிழங்கு ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் தலைமையகம் எங்கே உள்ளது

44.மத்திய மருந்து ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் தலைமையகம் எங்கே உள்ளது

45.மத்திய கரும்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் எங்கே உள்ளது

46.மத்திய பருத்தி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் தலைமையகம் எங்கே உள்ளது?

47.மத்திய சணல் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் தலைமையகம் எங்கே உள்ளது?

48.மத்திய தோட்ட பயிர்கள் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் எங்கே உள்ளது

49.மத்திய கடல் மீன்வள ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் தலைமையகம் எங்கே உள்ளது?

50.மத்திய உள்நாட்டு மீன்வள ஆராய்ச்சி நிறுவனம் எங்கே உள்ளது?

Youtube – Don’t Forget To Subscribe!


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!