இந்தியா பொது அறிவு கேள்விகள்-பதில்கள்(India General Knowledge Questions With Answers in Tamil)

Spread the love

Welcome to your GK(31-40)India

31.இந்தியாவின் முதல் பிரபஞ்ச அழகி

32.இந்தியாவின் முதல் உலக அழகி

33.இந்தியாவின் முதல் வங்கி

34.இந்தியாவின் முதல் தனியார் வங்கி

35.இந்தியாவின் முதல் ரயில் நிலையம்

36.இந்தியாவில் முதல் பயணிகள் ரயில் எப்போது திறக்கப்பட்டது?

37.இந்தியாவில் மிகவும் ஆடம்பரமான ரயில் எது?

38.இந்திய ரயில்வேயின் தலைமையகம் எங்கே உள்ளது

39.மத்திய ரயில்வே தலைமையகம் எங்கே உள்ளது

40.தென்னக ரயில்வேயின் தலைமையகம் எங்கே உள்ளது

Youtube – Don’t Forget To Subscribe!


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!