இந்தியா பொது அறிவு கேள்விகள்-பதில்கள்(India General Knowledge Questions With Answers in Tamil)

Spread the love

Welcome to your GK(21-30)India

21.இந்தியாவின் முதல் பெண் ஜனாதிபதி

22.இந்தியாவின் முதல் பெண் பிரதமர்

23.இந்தியாவின் முதல் துணைப் பிரதமர்

24.இந்தியாவின் முதல் பெண் முதல்வர்

25.சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு இந்தியாவின் முதல் நிதி அமைச்சர்

26.இந்தியாவின் முதல் பெண்மணி நிதியமைச்சர் யார்?

27.இந்தியாவின் முதல் உயர் நீதிமன்றம்

28.இந்தியாவின் முதல் செயற்கைக்கோள்

29.இந்தியாவின் முதல் அணு உலை எங்குள்ளது?

30.இந்தியாவின் முதல் அணு உலை...............எனப் பெயரிடப்பட்டது

Youtube – Don’t Forget To Subscribe!


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!