இந்தியா பொது அறிவு கேள்விகள்-பதில்கள்(India General Knowledge Questions With Answers in Tamil)

Spread the love

Welcome to your GK(91-100)India

91.மனாஸ் தேசிய பூங்கா எந்த மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது

92.கின்னரசனி வனவிலங்கு சரணாலயம் எந்த மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது

93.தடோபா தேசிய பூங்கா எந்த மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது

94.சிமிலிபால் தேசிய பூங்கா எந்த மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது

95.நம்தாபா தேசிய பூங்கா எந்த மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது

96.பச்மாரி தேசிய பூங்கா எந்த மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது

97.பாலமு வனவிலங்கு சரணாலயம் எந்த மாநிலத்தில் உள்ளது

98.ரோஹிலா தேசிய பூங்கா எந்த மாநிலத்தில் உள்ளது

99.முதுமலை வனவிலங்கு சரணாலயம் எந்த மாநிலத்தில் உள்ளது

100.இந்திய காட்டு கழுதை சரணாலயம் எந்த மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது

Youtube – Don’t Forget To Subscribe!

மேலும் படிக்க:

உலக பொது அறிவு கேள்விகள்-பதில்கள்(World General Knowledge Questions With Answers in Tamil)


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!