தமிழ் பொது அறிவு கேள்விகள் விடையுடன்(Chemistry GK Questions With Answers In Tamil )

Spread the love

Chemistry GK Questions With Answers In Tamil
Chemistry GK Questions With Answers In Tamil

இந்தக் கேள்விகள் உங்கள் பொது அறிவை விரிவுபடுத்தவும், மாநில மற்றும் மத்தியப் போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகவும் உதவியாக இருக்கும்.

தமிழ் பொது அறிவு கேள்விகள் விடையுடன்

1.கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது மூவணு மூலக்கூறு?

2.திட்ட வெப்ப அழுத்த நிலையில் 4.4 கி CO2-ன் பருமன்

3.1 amu என்பது............

4.கீழ்கண்டவற்றுள் எது குறைந்த நிறையைக் கொண்டது?

5.20Ca40 தனிமத்தின் உட்கருவில்...............

6.1 மோல் எந்த ஒரு பொருளும் ...…. மூலக்கூறுகளைக் கொண்டிருக்கும்

7.ஆக்சிஜனின் கிராம் மூலக்கூறு நிறை

8.1 மோல் நைட்ரஜனின் அணுவின் நிறை.........................

9.ஹைட்ரஜனின் சராசரி அணு நிறை = ………

10.பாஸ்பரஸின் அணுக்கட்டு எண் = ……….

Youtube – Don’t Forget To Subscribe!


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!