தமிழ் பொது அறிவு கேள்விகள் விடையுடன்(Tamil GK Questions With Answers)

தமிழ் பொது அறிவு கேள்விகள் விடையுடன்

21.குச்சியின் பிரிவு எச்சொல்லால் அழைக்கப்படுகிறது?

22.பொருந்தாதவற்றைக் கண்டறிக.

23.பொருந்தாதவற்றைக் கண்டறிக.

24.பொருந்தாத இணையைக் கண்டறிக.

25.தும்பி – இச்சொல்லின் பொருள்

26.பொருத்தமற்ற ஒன்றைக் கண்டறிக.

27.‘நாடும் மொழியும் நமதிரு கண்கள்’ என்று பாடியவர் யார்?

28.பாவாணர் நூலகம் ஒன்றை உருவாக்கியவர் யார்?

29.‘தமிழ்த்தென்றல்’ என்று போற்றப்பட்டவர் யார்?

30.‘பன்மொழிப் புலவர்’ என்றழைக்கப்பட்டவர் யார்?

Youtube – Don’t Forget To Subscribe!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!