வரலாறு பொது அறிவு கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்(History GK Questions In Tamil)

Spread the love

Welcome to your GK(11-20)History

11.புகழ்பெற்ற பாரசீகக் கவிஞர் அமிர் குருஸ் யாருடைய அரசவையில் இடம் பெற்றிருந்தார்?

12.ஜஹாங்கீர் கல்லறை எங்கே உள்ளது?

13.பேரரசர் ஜஹாங்கீர் கல்லறையை கட்டியவர்?

14.எத்தனை முகலாய பேரரசர்கள் இருந்தனர்?

15.முதல் முகலாய பேரரசர் யார்?

16.இந்தியாவில் முதல் சுதந்திரப் போர் எப்போது தொடங்கியது

17.இந்தியாவின் முதல் சுதந்திரப் போரை வழிநடத்தியவர்?

18.இந்தியாவில் ஆங்கிலக் கல்விக் கொள்கையை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார்?

19.அலிகார் முஸ்லிம் பல்கலைக்கழகத்தை நிறுவியவர்?

20.அலிகார் முஸ்லிம் பல்கலைக்கழகம் எந்த ஆண்டு நிறுவப்பட்டது?

Youtube – Don’t Forget To Subscribe!


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!