GK(81-90)World

Spread the love

Welcome to your GK(81-90)World

81.ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் தலைமையகம் எங்கே உள்ளது

82.பெட்ரோலியம் ஏற்றுமதி செய்யும் நாடுகளான OPEC அமைப்பின் தலைமையகம் எந்த நகரத்தில் உள்ளது?

83.காமன்வெல்த் நாடுகளின் தலைமையகம் எங்கே உள்ளது

84.காமன்வெல்த் சுதந்திர நாடுகளின் தலைமையகம் எங்கே உள்ளது

85.காமன்வெல்த் சுதந்திர நாடுகளில் எத்தனை உறுப்பு நாடுகள் உள்ளன?

86.காமன்வெல்த் நாடுகளில் உறுப்பினர்கள் எத்தனை

87.சார்க் அமைப்பில் எத்தனை நாடுகள் உள்ளன?

88.பிரிக்ஸ் அமைப்பில் எத்தனை உறுப்பினர்கள்

89.பிரிக்ஸ் தலைமையகம் எங்கே உள்ளது

90.சார்க் தலைமையகம் எங்கே உள்ளது


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!